Tạo tài khoản PSN hệ Mỹ

Tạo tài khoản PSN hệ châu Âu

Video hướng dẫn từng bước cách tạo một tài khoản và đăng nhập tài khoản PSN.